Liên hệ

Bấm chuột vào dịch vụ có nhu cầu để được tư vấn từ chúng tôi:

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ ĐẢM BẢO

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Bùi Văn Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 028 39451105

Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Vũ Quý Cường
Trưởng phòng XDCB
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 872

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 04 3824 1990- số máy lẻ 368

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 04 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468.

 

ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Kế toán, kiểm toán và Thuế

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Đào tạo về đầu tư xây dựng cơ bản

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Kiểm toán Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Vũ Quý Cường
Trưởng phòng Kiểm toán XDCB
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 872

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345