Liên hệ

Nhấp chuột vào từng dịch vụ để xem thông tin liên hệ có liên quan để gặp được đúng người cần liên hệ.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ ĐẢM BẢO

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Bùi Văn Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 028 39451105

Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Vũ Quý Cường
Trưởng phòng XDCB
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 872

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 04 3824 1990- số máy lẻ 368

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 04 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468.

 

ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Kế toán, kiểm toán và Thuế

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Đào tạo về đầu tư xây dựng cơ bản

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Kiểm toán Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Vũ Quý Cường
Trưởng phòng Kiểm toán XDCB
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 872

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số m
á
y lẻ 345