Dịch vụ kiểm toán nội bộ

 dichvukiemtoannoibo
Căn cứ Luật Kế toán ngày 20/11/2015, ngày 22/01/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Theo Nghị định này, công tác kiểm toán nội bộ là hoạt động bắt buộc phải thực hiện đối với nhiều loại hình chủ thể kinh tế, bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc các cơ quan nêu trên; các đơn vị sự nghiệp công lập (có điều kiện); các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp khác.
Nghị định nêu trên đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc kiện toàn và phát triển về quản lý, quản trị của các tổ chức kinh tế, các đơn vị, doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Khoản 3, Điều 10 và Khoản 2, Điều 24 của Nghị định 05/2019/NĐ-CP đã cho phép các doanh nghiệp được thuê kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ.
Qua hơn 30 năm hoạt động Kiểm toán, Tư vấn Tài chính, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá, nhằm sát cánh với các doanh nghiệp cần hỗ trợ về hoạt động Kiểm toán nội bộ, AASC đã đưa ra các giải pháp đồng bộ về dịch vụ liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ hiện đại, đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Các dịch vụ liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ của AASC bao gồm:
- Dịch vụ tư vấn liên quan đến kiểm toán nội bộ
- Dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ 
- Dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực kiểm toán nội bộ
Dịch vụ tư vấn liên quan đến kiểm toán nội bộ
- Tư vấn xây dựng quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ
- Tư vấn tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ hiện đại
- Tư vấn đào tạo chuyên sâu về kiểm toán nội bộ
- Tư vấn đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ
- Dịch vụ tư vấn khác về kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của quý khách hàng.
Dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ: 
Dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ được AASC triển khai thông qua các phương thức:
- Thực hiện trọn gói kiểm toán nội bộ
- Đồng thực hiện kiểm toán nội bộ
Các dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ của AASC bao gồm:
- Thực hiện kiểm toán đánh giá hiệu quả hoạt động theo từng chuyên đề và toàn diện.
- Thực hiện kiểm toán tuân thủ theo từng chuyên đề và toàn diện.
- Kiểm toán nội bộ toàn diện.
- Dịch vụ kiểm toán nội bộ khác theo yêu cầu của quý khách hàng.
Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực kiểm toán nội bộ
- Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm để trực tiếp tực hiện công việc kiểm toán nội bộ dưới sự quản lý của doanh nghiệp.
- Cung cấp nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệp quản trị sâu sắc để kiến tạo, hoàn thiện bộ máy kiểm toán nội bộ.
Các dịch vụ khác về cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao