Cơ hội nghề nghiệp

Lộ trình Chất lượng nhân sự luôn được Ban Điều hành AASC chú trọng và đặt lên hàng đầu. Do đó, Hãng luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là HÃNG KIỂM TOÁN AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt Nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và tư…
Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai Công ty kiểm toán được thành lập đầu tiên tại Việt Nam. Qua gần 28 năm hoạt động, AASC liên tục phát…
Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai Công ty kiểm toán được thành lập đầu tiên tại Việt Nam. Qua gần 28 năm hoạt động, AASC liên tục phát…
Hãng Kiểm toán AASC ( tên đầy đủ: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC- viết tắt là AASC)- thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là HÃNG KIỂM TOÁN AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm…