Báo cáo minh bạch

Thứ năm, 31 Tháng 8 2023 16:35

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2023

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2023: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 23.06.2023: tại đây

Thứ năm, 01 Tháng 12 2022 14:18

BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2022

Báo cáo minh bạch năm 2022. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 28.11.2022: tại đây

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 & 14: Tại đây

Thứ năm, 25 Tháng 8 2022 14:46

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2022

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 04.07.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 22.06.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 09.06.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 30.05.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 12.05.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 28.04.2022: tại đây

Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Phương Dung: Tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 04.04.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 08.03.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 11.02.2022: tại đây

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12: Tại đây

Thứ năm, 02 Tháng 12 2021 10:03

BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2021

Báo cáo minh bạch năm 2021. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 01.12.2021: tại đây

Thứ hai, 30 Tháng 8 2021 17:25

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2021

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2021: tại đây

Thông báo mẫu chữ ký – PTGĐ Nguyễn Ngọc Lân: tại đây

Thứ tư, 16 Tháng 6 2021 11:03

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Ngọc Lân

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Ngọc Lân: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 2.2.2021: tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2020 - cập nhật ngày 24/12/2020: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2020 - cập nhật ngày 30/06/2020: Tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 11.02.2020: tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2019 - cập nhật ngày 31/12/2019: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2019 - cập nhật ngày 05/07/2019: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2018 - cập nhật ngày 28/12/2018: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2018 - cập nhật ngày 03/01/2018: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2017 - cập nhật ngày 03/12/2017: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2017 - cập nhật ngày 31/05/2017: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2016 - cập nhật ngày 31/12/2016: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2016 - cập nhật ngày 01/07/2016: Tại đây

Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 17:47

Báo cáo minh bạch năm 2015

Báo cáo minh bạch năm 2015: Tại đây

Thứ tư, 31 Tháng 12 2014 17:12

Báo cáo minh bạch năm 2014

Báo cáo minh bạch năm 2014: Tại đây

Thứ sáu, 18 Tháng 4 2014 14:31

Báo cáo minh bạch năm 2013

Báo cáo minh bạch năm 2013: Tại đây