Thông tin thực tập

Hãng Kiểm toán AASC thông báo danh sách Sinh viên Thực tập Kiểm toán Báo cáo Tài chính và Dịch vụ Kế toán tại Trụ sở Hà Nội năm 2024 tại…
Chương trình thực tập sinh năm 2024 của Hãng Kiểm toán AASC (AASC) sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại…