Quy định mới

Nghị định số 17/VBHN-BTC về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi…
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về quy định chính sách miễn, giảm Thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về Chính sách tài khóa, Tiền tệ hỗ trợ Chương…
Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán…
Thông tư số 31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019 quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.File đính kèm: Thông tư số 31/2019/TT-NHNN
Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụFile đính kèm: Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Thông tư 16/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.…
Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.File đính kèm: Nghị định 39/2018/NĐ-CP
Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh…