Dịch vụ Tư vấn

dichvutuvan

  • Dịch vụ tư vấn đầu tư (IAS)

- Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục xúc tiến đầu tư doanh nghiệp ở Việt Nam
- Nghiên cứu thị trường (hoặc theo đơn đặt hàng)

  • Dịch vụ hỗ trợ dự án (PMS)

- Cung cấp các dịch vụ thẩm định, đánh giá năng lực tiếp nhận và quản lý dự án do nước ngoài tài trợ
- Quản lý và/hoặc tư vấn vận hành dự án
- Thẩm định mục tiêu đã thiết kế của dự án (M&E)
- Thiết kế, nghiên cứu và lập báo cáo khả thi cho các hoạt động của dự án
- Thiết lập các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động của dự án
- Biên soạn các quy trình quản lý dự án
- Đào tạo và hội thảo các nội dung có liên quan đến dự án

  • Dịch vụ Tài chính/Kế toán (FAS)

- Rà soát và tư vấn các nội dung có liên quan đến tài chính / kế toán
- Biên soạn quy trình, cẩm nang và tư vấn về tài chính kế toán
- Tư vấn các mô hình, tái cấu trúc về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp (dòng tiền, ngân sách…)
- Tư vấn tài chính mua bán, sát nhập doanh nghiệp và tái cơ cấu mô hình tài chính

  • Dịch vụ Quản trị rủi ro (RMS)

- Rà soát và tư vấn về các mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và tư vấn hoàn thiện hệ thống KSNB doanh nghiệp
- Đánh giá rủi ro nghiệp vụ, thương vụ đầu tư / dự án…và tư vấn
- Dịch vụ quản lý rủi ro khác

  • Dịch vụ Chiến lược và Quản trị kinh doanh (BCS)

- Rà soát và định vị doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
- Tư vấn mô hình kinh doanh và quản trị
- Xác định lợi thế cạnh tranh, phát triển chuỗi giá trị và tư vấn xây dựng chiến lược dài hạn

  • Dịch vụ Đào tạo (TNS)