Biểu mẫu và ấn phẩm

Đồng hành với các Quỹ Tín dụng Nhân dân trong những năm vừa qua, Hãng Kiểm toán AASC đã kiểm toán hơn 300 Quỹ Tín dụng Nhân dân, tư vấn qua điện thoại và email cho hơn 400 Quỹ Tín dụng Nhân dân và thường xuyên gửi bản tin văn bản pháp luật cho hơn 1.000 Quỹ Tín dụng Nhân dân. Trên cơ sở đó, Hãng Kiểm toán AASC đã lắng nghe ý kiến của các Quỹ Tín dụng Nhân dân để soạn thảo các tài liệu tư vấn và hỗ trợ cho hoạt động của Quỹ TDND, như một viên gạch nhỏ để góp phần vào sự phát triển và lớn mạnh của hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân tại Việt Nam. Chi tiết như sau:

1. Sơ đồ hệ thống quy chế Quỹ Tín dụng Nhân dân: Với các hệ thống quy chế theo hoạt động của bộ máy gồm có: Tổ chức bộ máy; Cho vay; Huy động vốn; Tài chính – Kế toán – Chuyển tiền; Tỷ lệ an toàn; An toàn kho quỹ; Lao động – Tiền lương; Quy chế khác

2. Hệ thống các quy chế, quy trình, quy định nội bộ của Quỹ Tín dụng Nhân dân: Bao gồm 73 quy chế và quy trình, quy định nội bộ phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Quỹ Tín dụng Nhân dân.

3. Mẫu biểu cho vay và hợp đồng cho vay: Hệ thống các mẫu biểu và hợp đồng liên quan đến hoạt động cho vay được phân loại theo chủ thể pháp nhân và thể nhân với 72 mẫu biểu.

4. Mẫu biểu nội bộ phục vụ hoạt động cho vay: Hệ thống các mẫu biểu nội bộ về hoạt động cho vay được phân loại theo chủ thể pháp nhân và thể nhân với 22 mẫu biểu.

5. Hệ thống văn bản quỹ tín dụng nhân dân: Bao gồm toàn bộ các văn bản quan trọng, còn hiệu lực và có ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân được cập nhật đến thời điểm hiện tại.

6. Tài liệu đào tạo: Các ấn phẩm do AASC phát hành để hỗ trợ và tư vấn cho công tác đào tạo và hoạt động của Quỹ Tín dụng Nhân dân.

Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Quỹ Tín dụng Nhân dân để tài liệu được hoàn thiện hơn.