Bản tin số 12 - Mỗi một người AASC là một Viên gạch quý