Bản tin tháng 11 năm 2021

 • Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 11 năm 2021.

  Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

  - Chính sách Thuế

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế
  Một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
  Các công văn trả lời về thuế

  - Quy định khác

  Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt
  Sửa đổi quy định về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
  Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

  Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2021