Bản tin tháng 02 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

  • - Quy định chính sách miễn, giảm thuế GTGT, thuế TNDN
  • - Các công văn trả lời về thuế

Quy định về kế toán, kiểm toán

  • - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • - Sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán và chế độ báo cáo tài chính các tổ chức tín dụng

Quy định về quản lý nhà nước

  • - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
  • - Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 02 năm 2022