Bản tin tháng 01 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Hướng dẫn về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Luật phòng, chống rửa tiền
  Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công
  Hướng dẫn về đăng ký giao dịch bảo đảm
  Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu được từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
  Sửa đổi một số văn bản ban hành của Bộ Tài chính
  Các văn bản khác mới ban hành

Quy định về tài chính, tín dụng

 • Sửa đổi quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  Quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 01 năm 2023