Bản tin tháng 02 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

  • Quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
    Quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
    Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

  • Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
    Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 02 năm 2023