Bản tin tháng 03+04 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03+04 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng
  Bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010 của Bộ Tài chính về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí
  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Bãi bỏ quy định về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
  Hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
  Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế
  Hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng xây dựng
  Sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn thi hành Luật đất đai
  Các văn bản mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 03+04 năm 2023