Bản tin tháng 11 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
  Sửa đổi quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
  Sửa đổi, bổ sung một số điều về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước
  Sửa đổi, bổ sung biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2023