Bản tin tháng 01 năm 2024

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2024 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

  • Sửa đổi, bổ sung biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (Hiệp định RCEP) khu vực giai đoạn 2022-2027
    Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

  • Luật Kinh doanh bất động sản 2023
    Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miền, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
    Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 01 năm 2024