Bản tin tháng 03 + 04 Năm 2024

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03 + 04 năm 2024 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

Quy định về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

Luật Đất đai 2024.
Luật Các tổ chức tín dụng 2024
Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật đấu thầu
Sửa đổi quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động và quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Sửa đổi một số hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link:Bản tin văn bản pháp luật số 3+4.2024