Bản tin tháng 05 năm 2024

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2024 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

  • Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

  • Hướng dẫn đăng kí, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán; trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên
    Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
    Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
    Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin văn bản pháp luật số 05 năm 2024