Bản tin tháng 7 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 07 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
+ Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

- Quy định khác
+ Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2019
+ Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành

 Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 07 năm 2020