Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch năm 2015