Hãng Kiểm toán AASC công bố Báo cáo minh bạch tháng 12 năm 2017