Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 6 năm 2020