Xếp hạng Doanh nghiệp Kiểm toán theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính và VACPA

Ngày 29/12/2022, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán để tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

Theo số liệu tổng hợp, AASC được xếp hạng các chỉ tiêu như sau:

- Xếp thứ nhất về số lượng KTV hành nghề

Xếp thứ nhất về doanh thu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

- Xếp thứ hai về doanh thu từ khách hàng là DNNN

Xếp thứ ba về doanh thu thẩm định giá tài sản

Xếp thứ tư về số lượng khách hàng

 - Xếp thứ năm (sau Big4) về tổng doanh thu

Xếp thứ năm về doanh thu kiểm toán báo cáo tài chính

Xếp thứ năm về doanh thu từ đơn vị có lợi ích công chúng

Chi tiết số liệu được thể hiện ở các Biểu đồ xếp hạng các doanh nghiệp kiểm toán dưới đây:

KTV HN

DT BCQTDAHT

DNNN new

TĐG

SLKH

DT

DT BCTC

KH LICC