Xếp hạng doanh nghiệp Kiểm toán theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính và VACPA

Ngày 27/12/2023, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán để tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Theo số liệu tổng hợp, AASC được xếp hạng các chỉ tiêu như sau:

 • Xếp thứ nhất về doanh thu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 • Xếp thứ hai về doanh thu từ khách hàng là DNNN
 • Xếp thứ hai về doanh thu thẩm định giá tài sản
 • Xếp thứ ba về số lượng khách hàng
 • Xếp thứ ba về số lượng KTV hành nghề
 • Xếp thứ năm (sau Big4) về tổng doanh thu
 • Xếp thứ năm về doanh thu kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính
 • Xếp thứ năm về doanh thu từ đơn vị có lợi ích công chúng
 • Xếp thứ năm về doanh thu từ công ty cổ phần niêm yết
 • Xếp thứ năm về số lượng nhân viên
 • Chi tiết số liệu được thể hiện ở các Biểu đồ xếp hạng các doanh nghiệp kiểm toán dưới đây:

x.png

2023.png

lix.png

 

lox.png

oio.png

yuy.png

tutt.png

rtr.png

weew.png

pop.png

vbv.png