Xếp hạng doanh nghiệp kiểm toán năm 2023 - Số liệu của Bộ Tài chính và VACPA

Ngày 11/06/2024, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán để tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập năm 2023.  

Theo số liệu tổng hợp, AASC được xếp hạng các chỉ tiêu như sau:

  • Xếp thứ nhất về doanh thu từ khách hàng là DNNN
  • Xếp thứ nhất về doanh thu kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
  • Xếp thứ ba về doanh thu thẩm định giá tài sản
  • Xếp thứ ba về số lượng khách hàng
  • Xếp thứ bavề số lượng kiểm toán viên hành nghề
  • Xếp thứ tư về doanh thu soát xét báo cáo tài chính
  • Xếp thứ năm (sau Big4) về tổng doanh thu
  • Xếp thứ năm về doanh thu kiểm toán báo cáo tài chính
  • Xếp thứ năm về doanh thu từ đơn vị có lợi ích công chúng
  • Xếp thứ năm về doanh thu từ công ty cổ phần niêm yết
     Xếp thứ năm về số lượng nhân viên

Chi tiết số liệu được thể hiện ở các Biểu đồ xếp hạng TOP5 các doanh nghiệp kiểm toán dưới đây:

bảng_1.png

bảng_2.png

adcm.png

uyt.png

abc.png

asd.png

xc.png

adxc.png

akl.png

aklmn.png

aassc.png