Thông báo Bổ nhiệm Tổng giám đốc và bổ sung người đại diện theo pháp luật