Thông báo của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin đăng tải công văn trả lời số 39/2018/CV/HTĐGVN ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Hội Thẩm định giá Việt Nam liên quan đến Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

2018 03 28 Congvan tl cua hoi TDG 01

2018 03 28 Congvan tl cua hoi TDG 01

2018 03 28 Congvan tl cua hoi TDG 01