Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1676/QĐ-BTC công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021. Quyết định này nhằm thực hiện kế hoạch triển khai “Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công” được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc công bố và thực hiện hệ thống chuẩn mực công được kỳ vọng sẽ lại nhiều lợi ích cho các hoạt động hội nhập quốc tế, cũng như việc nâng cao lòng tin của các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính kinh tế trong và ngoài nước.

Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam sau khi ban hành sẽ là cơ sở để ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị trong khu vực công thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin hữu ích cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát các nguồn lực thuộc Nhà nước, đặc biệt là thống nhất dữ liệu của các đơn vị kế toán công. Việc áp dụng các quy định theo thông lệ chung làm căn cứ hướng dẫn kế toán dồn tích một cách phù hợp đối với đối tượng là kế toán công, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế, thu hút nguồn lực bên ngoài, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị kế toán công.

Theo Quyết định 1676/QĐ-BTC, 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 được phê duyệt, bao gồm:

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 "Trình bày báo cáo tài chính" tại Phụ lục số 01;

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" tại Phụ lục số 02;

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 "Hàng tồn kho" tại Phụ lục số 03;

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 "Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị" tại Phụ lục số 04;

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 "Tài sản vô hình" tại Phụ lục số 05.

Tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán căn cứ nội dung các chuẩn mực kế toán công đã ban hành, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công và các văn bản pháp luật có liên quan, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù hợp.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục nghiên cứu các chuẩn mực kế toán công theo kế hoạch nêu trong Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để công bố các chuẩn mực tiếp theo.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đào tạo, phổ biến nội dung chuẩn mực kế toán công Việt Nam, vận dụng các thông lệ tốt, phù hợp để làm căn cứ đề xuất và tham mưu cho Bộ về việc cải cách cơ chế chính sách trong khu vực công của Việt Nam.

Nguồn: https://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/m/ts/ts_chitiet?dDocName=MOFUCM208733&_adf.ctrl-state=ht88txnlx_174&_afrLoop=11415369657356472#%40%3F_afrLoop%3D11415369657356472%26dDocName%3DMOFUCM208733%26_adf.ctrl-state%3D1cuje9elw9_4