Bảo mật ứng dụng máy khách dày

Kiểm tra bảo mật ứng dụng máy khách dày là để xác định các lỗ hổng và khai thác các lỗ hổng đã xác định trong các ứng dụng máy khách dày được cài đặt trên hệ thống phía máy khách, đồng thời tăng cường bảo mật tổng thể của ứng dụng để ngăn chặn mọi truy cập trái phép có thể gây ảnh hưởng đến tổ chức.

thick client

Quy trình kiểm tra bao gồm cả quá trình xử lý cục bộ và phía máy chủ. Bề mặt tấn công của một ứng dụng client dày là rất đáng kể. Kiểm tra bảo mật được tiến hành để xác định các sự cố ở cấp độ lập trình, sự cố truy cập tệp, sự cố cấu hình, v.v. trong ứng dụng có thể trở thành lỗ hổng và gây ra tác động tiềm tàng đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Phương pháp luận:

Thu thập thông tin: Sau khi xác định phạm vi, chúng tôi liệt kê các hệ thống có phạm vi để thu thập thông tin về các lỗ hổng tiềm ẩn.

Phân tích và khai thác lỗ hổng: Xác định các rủi ro bảo mật có thể dễ bị tổn thương và cố gắng khai thác để có quyền truy cập vào các tài sản tiềm năng bổ sung.

- Đánh giá hậu khai thác: Đánh giá giá trị của điểm xâm nhập vào máy để xác định việc khai thác tiếp theo.

Báo cáo ban đầu:Chia sẻ mô tả rủi ro chi tiết về mọi lỗ hổng được báo cáo cùng với POC và mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào rủi ro và tác động kinh doanh tiềm ẩn.

Đánh giá xác nhận: Các thành phần và ứng dụng Máy khách Dày được kiểm tra lại để xác thực bản sửa lỗi đã áp dụng sau khi khắc phục các quan sát đã xác định.

Báo cáo cuối cùng: Dựa trên kết quả kiểm tra của đánh giá xác nhận, báo cáo Đạt/Không đạt sẽ được đưa ra.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian gần đúng cần thiết cho Thử nghiệm ứng dụng khách dày là 7 ngày và 1 ngày để báo cáo.

OWASP Top 10, CWE/SANS 25 NIST, PCI và tất cả các khung bảo mật tiêu chuẩn ngành hiện hành là các tài liệu tiêu chuẩn thông thường được tuân theo để Kiểm tra ứng dụng máy khách dày.

Sản phẩm cuối cùng sau khi đánh giá hoàn tất là gì?

Một báo cáo chi tiết sẽ được cung cấp nêu rõ phạm vi của môi trường đã được thử nghiệm, phương pháp được sử dụng và giải thích chi tiết về các lỗ hổng được phát hiện cùng với Bằng chứng về Khái niệm (POC). Báo cáo cũng sẽ bao gồm các đề xuất minh họa chi tiết và khả thi để khắc phục lỗ hổng bảo mật.

Bạn cũng vá các lỗ hổng đã được xác định phải không?

Không, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá và chia sẻ báo cáo về lỗ hổng để các nhóm tương ứng có thể tiến hành khắc phục.

Bạn nên tiến hành thử nghiệm ứng dụng khách dày bao lâu một lần?

Tần suất Kiểm tra ứng dụng máy khách dày được xác định theo tiêu chuẩn bảo mật ngành hiện hành cho một tổ chức. Nó cũng phụ thuộc vào kết quả Đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, theo thông lệ tốt nhất trong ngành, nên thực hiện những đánh giá này ít nhất mỗi năm một lần hoặc khi môi trường thay đổi.

Cách tiếp cận của bạn để thực hiện thử nghiệm ứng dụng khách dày là gì? Các công cụ liên quan là gì?

Kiểm tra ứng dụng khách dày thường được thực hiện bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật và công nghệ thủ công và tự động để xác định các lỗ hổng trên ứng dụng.