Văn hóa AASC

Van hoa AASC

Chúng tôi luôn thấu hiểu rằng, trong rất nhiều thành công thì thành công lớn nhất của AASC là gây dựng được NIỀM TIN từ các khách hàng. Niềm tin ấy được xây dựng từ nền tảng văn hóa TRUNG THỰC - UY TÍN - MINH BẠCH, hun đúc qua nhiều thế hệ và được kế thừa, phát huy trong mỗi hành động và suy nghĩ của con người AASC. Hệ Giá trị Văn hóa AASC bao hàm các nội dung: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Thông điệp hướng tới, Đất và Tòa nhà AASC. Cùng với Hệ Giá trị Văn hóa AASC: Giá trị đạo đức, Trách nhiệm, các chuẩn mực hành vi ứng xử của mỗi Thành viên AASC là bộ phận cấu thành VĂN HÓA AASC. Chúng tôi tự hào và tin tưởng rằng, văn hóa AASC như những viên gạch đặt nền móng cho những thành công trong tương lai, thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển AASC vững mạnh xứng danh là tổ chức Kế toán, Kiểm toán được thành lập đầu tiên của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Hồ Tế nhận xét: “Để được nghi nhận là một trong các công ty Kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, coi như là một tấm gương, một hình mẫu trong Ngành Tài chính, AASC luôn luôn chứng tỏ tinh thần kiên định, đổi mới, sáng tạo và phát triển đi lên không ngừng...”