Sẽ loại bỏ thủ tục hành chính về thuế gây khó cho DN

Theo tin từ Tổng cục Thuế, thực hiện Quyết định số 329/QĐ-BTC ngày 20-2-2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính năm 2014, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT).

IMG 2844.JPG--- 64143

Thời gian qua, cơ quan Thuế đã nghiêm túc chấp hành quy định khi xây dựng các văn bản về chính sách, chế độ phải tiếp cận theo hướng đơn giản hóa, chú trọng việc rà soát để xóa bỏ các thủ tục rườm rà, phức tạp hoặc trùng lắp nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT, đồng thời góp phần tiết kiệm được chi phí và nguồn lực trong quản lý của cơ quan Thuế. Bên cạnh đó, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính thuế cũng được sửa đổi, bổ sung, đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch trong triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm soát, kiểm tra nhằm phòng ngừa và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm của cán bộ thuế trong thực thi công vụ.

Đồng thời, cơ quan Thuế thường xuyên rà soát, thống kê các thủ tục hành chính (TTHC) được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế mới được ban hành. Trên cơ sở đó, trình Bộ Tài chính ban hành các Quyết định công bố TTHC mới, thay thế hoặc sửa đổi so với danh mục TTHC hiện hành của Ngành. Trên cơ sở đó, lập các mẫu biểu chi tiết kèm các tờ khai của từng TTHC để công khai tới người dân và doanh nghiệp được kịp thời. Hình thức công khai được thực hiện trên website của Tổng cục Thuế, của Cục Thuế và công khai tại trụ sở cơ quan thuế các địa phương. Tính đến tháng 12-2013 đã có 12 TTHC được thay thế và bãi bỏ (trong đó, thay thế 10 thủ tục và bãi bỏ 2 thủ tục).

Trong năm 2014, Tổng cục Thuế sẽ tập trung 5 nhiệm vụ: Thứ nhất, xây dựng quy trình kiểm soát TTHC thuế tại Tổng cục Thuế; Thứ hai, đảm bảo hiệu quả công tác đánh giá tác động, lấy ý kiến tham gia, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. Thứ ba, thực hiện công bố, công khai, niệm yết các TTHC thuế. Thứ tư, tăng cường công tác rà soát, đơn giản hoá TTHC. Thứ năm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC và công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị.

Trong đó, cơ quan Thuế các cấp tăng cường rà soát các thủ tục như: Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam; các nhóm thủ tục: khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân; giảm thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng nộp thuế gặp khó khăn...

Nguồn: Báo Công Thương - Cơ quan ngôn luận của Bộ Công thương