Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương

thong tu quy hoach vien thong

(Mic.gov.vn) - Ngày 21/6/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 14 /2013/TT-BTTTT về hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng vỉễn thông thụ động tại địa phương.

Thông tư này hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương đối với công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, mạng ngoại vi.

Sau khi thông tư có hiệu lực, việc quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động sẽ bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các đô thị. Điều 5 của Thông tư ghi rõ “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương phải bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác tại địa phương và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan”…

Thông tư gồm 4 chương 19 điều và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Nguồn: Báo điện tử Bộ Thông tin Truyền thông