Bản tin tháng 05 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 05 năm 2021.
 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
- Chính sách Thuế
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021
+ Các công văn trả lời về thuế
 
- Quy định về chứng khoán
+ Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng
+ Quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán
+ Một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
 
- Quy định về Tài chính – Kế toán
+ Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2021