Bản tin tháng 01 năm 2022

 • Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

  Chính sách Thuế

 • - Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
  - Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  - Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  - Các công văn trả lời về thuế

  Quy định về chứng khoán
 • - Bãi bỏ hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
  - Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Quy định khác
 • - Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản
  - Quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  - Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
  - Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  - Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

    Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 1/2022