Bản tin tháng 2 & 3 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 2&3 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất
+ Hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh Casino
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về quản lý khác:
+ Quy định về kinh doanh dịch vụ logistic
+ Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
+ Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng các khoản chi phí nêu trên
+ Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
+ Hướng dẫn về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
+ Ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm
+ Một số văn bản mới của Ngân hàng Nhà nước.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 2 & 3 năm 2018