Bản tin tháng 7 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định khác, bao gồm:
+ Quy định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
+ Quy định về mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định
+ Quy định về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
+ Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
+ Luật cạnh tranh năm 2018
+ Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
+ Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 7 năm 2018