Bản tin tháng 8 & 9 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 & 09 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư, bao gồm:
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký doanh nghiệp
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư
+ Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
+ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
+ Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương, thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ
+ Ban hành các Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần
+ Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 8 & 9 năm 2018