Bản tin tháng 12 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về quản lý Nhà nước- ngân hàng, bao gồm:
+ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
+ Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên
+ Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
+ Quy định một số thay đổi liên quan dến việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2018