Bản tin tháng 7 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về quản lý Nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa
+ Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Quy định về Ngân hàng – chứng khoán
+ Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
+ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, Liên tịch ban hành
- Quy định khác
+ Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
+ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
- Các văn bản hợp nhất mới ban hành.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 7 năm 2019