Bản tin tháng 8 & 9 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 & 09 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Luật quản lý thuế
+ Hủy bỏ quy định về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
+ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về Kế toán, Kiểm toán và Thẩm định Giá
+ Hướng dẫn về trích lập và xử lý các khoản dự phòng
+ Sửa đổi một số nội dung về báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên, báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán
+ Sửa đổi một số quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động Thẩm định giá
- Quy định khác
+ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
+ Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 8 &9 năm 2019