Bản tin tháng 5 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 05 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
-           Chính sách Thuế
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
+ Các công văn trả lời về thuế.
-           Quy định về quản lý nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về Chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
+ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng.
+ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2020