Bản tin tháng 12 năm 2020

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế.
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
+ Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định khác.
+ Sửa đổi, bổ sung định nghĩa về đơn vị có lợi ích công chúng.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2020