Bản tin tháng 1 năm 2021

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Hướng dẫn về đăng ký thuế
+ Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19
+ Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
+ Các công văn trả lời về thuế
+ Các văn bản hết hiệu lực trong các lĩnh vực: hải quan, thuế xuất nhập khẩu, phí, lệ phí, chế độ tài chính và thủ tục hải quan, quản lý tài sản công và nợ công.

- Quy định về chứng khoán
+ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng khoán phái sinh, chỉ tiêu an toàn tài chính, công bố thông tin.

- Quy định về tài chính – lao động
+ Bổ sung một số nội dung về chuyển DNNN, công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
+ Quy định về tuổi nghỉ hưu
+ Quy định chi tiết về điều kiện lao động và quan hệ lao động
+ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 1/2021

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 1 năm 2021