Thông tư số 31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019 quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Thông tư số 31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019 quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.
File đính kèm: Thông tư số 31/2019/TT-NHNN