Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 12 năm 2019