Quy chuẩn về chất lượng dịch vụ tin nhắn di động

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 07/2014/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2015.

Quy chuan tin nhan di dong  

Quy chuẩn áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ tin nhắn ngắn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng dịch vụ giám sát chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Chỉ tiêu gửi nhận tin nhắn thành công là trên 92%.

Quy chuẩn nêu rõ, chỉ tiêu tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn là ≥ 95 % (giữa số lần truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn trên tổng số lần truy nhập dịch vụ tin nhắn).

Chỉ tiêu thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn ≤ 5s (đây là thời gian trung bình cộng các khoảng thời gian trễ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn).

Chỉ tiêu tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công ≥ 92% (giữa tổng số tin nhắn nhận thành công loại trừ các tin nhắn bị sai lệch trên tổng số tin nhắn gửi thành công).

Quy chuẩn cũng quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất phải đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy chuẩn này, thực hiện các quy định về công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước theo các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, trách nhiệm cụ thể của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được quy định tại Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông (Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Ngoài ra, Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác quản lý chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất theo Quy chuẩn này.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông