Bản tin văn bản pháp luật

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về các hoạt động quản lý Nhà nước khác, bao gồm:
+ Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
+ Sửa đổi hướng dẫn Bộ Luật Lao động về tiền lương
+ Quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
+ Quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
+ Quy định về việc giữ bí mật cung cấp thông tin khách hàng của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 & 09 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư, bao gồm:
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký doanh nghiệp
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư
+ Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
+ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
+ Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương, thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ
+ Ban hành các Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần
+ Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 8 & 9 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định khác, bao gồm:
+ Quy định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
+ Quy định về mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định
+ Quy định về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
+ Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
+ Luật cạnh tranh năm 2018
+ Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
+ Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 7 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về quản lý Nhà nước, bao gồm:
+ Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
+ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước
+ Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
+ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
+ Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH Một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần
+ Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
+ Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông.
- Quy định về Ngân hàng – Chứng khoán
+ Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
+ Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
+ Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 6 năm 2018

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 05 năm 2018.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định khác, bao gồm:
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
+ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
+ Sửa đổi một số quy định của Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
+ Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 5 nam 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 04 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán
- Quy định khác, bao gồm:
+ Một số điểm mới về Chính sách thuế
+ Các văn bản tài chính khác
+ Một số văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, ngân hàng

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 4 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 2&3 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất
+ Hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh Casino
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về quản lý khác:
+ Quy định về kinh doanh dịch vụ logistic
+ Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
+ Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng các khoản chi phí nêu trên
+ Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
+ Hướng dẫn về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
+ Ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm
+ Một số văn bản mới của Ngân hàng Nhà nước.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 2 & 3 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định khác, bao gồm:
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
+ Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
+ Xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
- Luật mới ban hành và các luật có hiệu lực trong năm 2018

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 1 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định về quản lý nhà nước – ngân hàng, bao gồm:
+ Quy định về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
+ Sửa đổi quy định về cấp phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2017

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách thuế mới và các văn bản hướng dẫn.
- Quy định về quản lý nhà nước, bao gồm:
+ Quy định về thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
+ Quy định về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương
+ Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
+ Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch đầu tư công

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2017